Realizacja

( 26.03.2018 )

W dniu 21.03.2018r. Gmina Dębowa Łąka zawarła Umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr WP-II-B.433.3.17.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” nr RPKP.03.01.00-04-0039/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wsparcia wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż : 787 310,53 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 739 802,10 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 369 901,00 zł, co stanowi 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

fot. Andrzej Goinski

 

fot. Andrzej Goinski

 

(17.04.2018)

Gmina Dębowa Łąka informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” – część nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych, część nr 2: Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do Gminy Dębowa Łąka wpłynęły cztery ważne oferty na wykonanie części nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy FreeVolt Sp. z o.o., ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz o wartości brutto : 518 494,85 zł. W dniu 27.02.2018r. podpisana została Umowa z Wykonawcą. Dla części nr 2 : Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z brakiem oferty na wykonanie części nr 2 : Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła, przygotowane zostało kolejne postępowanie przetargowe dot. tej części zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” – część nr 2 zamówienia – budowa instalacji solarnych i pompy ciepła, do Gminy Dębowa Łąka wpłynęły trzy ważne oferty na wykonania zadania. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy  JANPOL Sp. z o.o., Brzozie Lubawskie 73, 13-306 Kurzętnik o wartości brutto : 104 760,00 zł. W dniu 29.03.2018r. podpisana została Umowa z Wykonawcą.

W międzyczasie Gmina Dębowa Łąka na podstawie przygotowanych zapytań ofertowych oraz złożonych ofert, wybrała Inspektorów nadzoru dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka”. Funkcję inspektora nadzoru na budynkach mieszkalnych dla 7 szt. instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wyprodukowania ciepłej wody użytkowej oraz 1 szt. instalacji pompy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Projektowanie i Nadzory WOD-KAN, Witold Maciejewski, ul. Mjr. Sucharskiego 3, 87-400 Golub – Dobrzyń za kwotę 6150,00 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru OZE dla wybudowania 16 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną pełnić będzie firma Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU”, Michał Gruźlewski, Gać 20, 86-302 Gać za kwotę 15 000,00 zł brutto.

(04.05.2018)

Zamontowane urządzenia fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym.

 

(08.05.2018)

Zamontowane urządzenia fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym.

 

(11.05.2018)

Zamontowane panele solarne na budynku mieszkalnym.

(11.05.2018)

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy

(15.05.2018)

Gmina Dębowa Łąka informuje o zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” przez :

  • FreeVolt Sp. z o.o., ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz –  część nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych
  • JANPOL Sp. z o.o., Brzozie Lubawskie 73, 13-306 Kurzętnik – część nr 2 zamówienia – budowa instalacji solarnych i pompy ciepła

(23.05.2018)

W dniu 23.05.2018r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” część nr 2 zamówienia – Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła, wykonanych przez : JANPOL Sp. z o.o., Brzozie Lubawskie 73, 13-306 Kurzętnik. Komisja w skład której weszli m.in przedstawiciel Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Inspektorzy nadzoru, przedstawiciel firmy JANPOL oraz kierownik budowy, po dokonaniu oględzin wykonanych robót, stwierdziła że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem, bez usterek. Komisja dokonała odbioru robót w zakresie końcowym.

(05.06.2018)

W dniach 01.06.2018r. oraz 05.06.2018r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” część nr 1 zamówienia – Budowa instalacji fotowoltaicznych, wykonanych przez : FreeVolt Sp. z o.o., ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz. Komisja w skład które weszli m.in przedstawiciel Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Inspektorzy nadzoru, przedstawiciel firmy FreeVolt Sp. z o.o. oraz kierownik budowy, po dokonaniu oględzin wykonanych robót, stwierdziła że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem, bez usterek. Komisja dokonała odbioru robót w zakresie końcowym.

( 29.08.2018 )

Gmina Dębowa Łąka informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka”. W ramach zadania wykonanych zostało 16 instalacji fotowoltaicznych, 7 instalacji solarnych oraz 1 pompa ciepła. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w gminie Dębowa Łąka. Realizacja projektu możliwa była dzięki zawartej umowie z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr WP-II-B.433.3.17.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wsparcia wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.