Realizacja

( 26.03.2018 )

W dniu 21.03.2018r. Gmina Dębowa Łąka zawarła Umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr WP-II-B.433.3.17.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” nr RPKP.03.01.00-04-0039/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wsparcia wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż : 787 310,53 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 739 802,10 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 369 901,00 zł, co stanowi 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

fot. Andrzej Goinski

 

fot. Andrzej Goinski

 

(17.04.2018)

Gmina Dębowa Łąka informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” – część nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych, część nr 2: Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do Gminy Dębowa Łąka wpłynęły cztery ważne oferty na wykonanie części nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy FreeVolt Sp. z o.o., ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz o wartości brutto : 518 494,85 zł. W dniu 27.02.2018r. podpisana została Umowa z Wykonawcą. Dla części nr 2 : Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z brakiem oferty na wykonanie części nr 2 : Budowa instalacji solarnych i pompy ciepła, przygotowane zostało kolejne postępowanie przetargowe dot. tej części zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” – część nr 2 zamówienia – budowa instalacji solarnych i pompy ciepła, do Gminy Dębowa Łąka wpłynęły trzy ważne oferty na wykonania zadania. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy  JANPOL Sp. z o.o., Brzozie Lubawskie 73, 13-306 Kurzętnik o wartości brutto : 104 760,00 zł. W dniu 29.03.2018r. podpisana została Umowa z Wykonawcą.

W międzyczasie Gmina Dębowa Łąka na podstawie przygotowanych zapytań ofertowych oraz złożonych ofert, wybrała Inspektorów nadzoru dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka”. Funkcję inspektora nadzoru na budynkach mieszkalnych dla 7 szt. instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wyprodukowania ciepłej wody użytkowej oraz 1 szt. instalacji pompy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Projektowanie i Nadzory WOD-KAN, Witold Maciejewski, ul. Mjr. Sucharskiego 3, 87-400 Golub – Dobrzyń za kwotę 6150,00 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru OZE dla wybudowania 16 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną pełnić będzie firma Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU”, Michał Gruźlewski, Gać 20, 86-302 Gać za kwotę 15 000,00 zł brutto.

(04.05.2018)

Zamontowane urządzenia fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym.

 

(08.05.2018)

Zamontowane urządzenia fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym.

 

(11.05.2018)

Zamontowane panele solarne na budynku mieszkalnym.