Opis projektu

„Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka” Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat : Mikroinstalacje, Schemat 1 : Budynki mieszkalne i publiczne ( z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej ), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada montaż 16 mikroinstalacji fotowoltaicznych – 12 na obiektach stanowiących własność prywatnych i 4 na obiektach użyteczności publicznej, montaż 7 zestawów kolektorów słonecznych na obiektach stanowiących własność prywatną oraz montaż 1 pompy ciepła w obiekcie stanowiącym własność prywatną.